Ogólne warunki handlowe

Warunki i informacje o klientach

I. Ogólne warunki

§ 1 Przepisy podstawowe

(1) Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych z nami jako dostawca (Christiane Pioch) za pośrednictwem strony internetowej www.annodazumal-celle.de. O ile nie uzgodniono inaczej, wykluczone jest włączenie któregokolwiek z twoich własnych warunków.

(2) konsument w zakresie następujących przepisów jest każda osoba fizyczna, która staje się stroną transakcji dla celów handlowych, które w większości ani niezależne, ani ich aktywność zawodowa mogą być przypisane. Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna lub prawna lub spółka cywilna, która w trakcie zawierania transakcji prawnej wykonuje swoją niezależną działalność zawodową lub handlową.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów.

(2) Już po ustawieniu odpowiedniego produktu na naszej stronie internetowej, składamy Państwu wiążącą ofertę zawarcia umowy na warunkach określonych w opisie przedmiotu.

(3) Zamówienie zawierane jest za pośrednictwem systemu koszyka na zakupy w następujący sposób:
Towary przeznaczone do sprzedaży są przechowywane w "koszyku". Za pomocą odpowiedniego przycisku na pasku nawigacji można wywołać "koszyk zakupów" i wprowadzić w nim zmiany w dowolnym momencie.
Po otwarciu strony "Kasjer" i wprowadzeniu danych osobowych, a także warunków płatności i wysyłki, wszystkie dane zamówienia zostaną wyświetlone na stronie podsumowania zamówienia.
Jeśli korzystasz z systemu płatności natychmiastowych (np. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Postpay, Sofort) jako metody płatności, zostaniesz przekierowany do strony z opisem zamówienia w naszym sklepie internetowym lub najpierw zostaniesz skierowany na stronę internetową dostawcy systemu płatności natychmiastowych przekazywane.
Jeśli odbywa się przekazywanie do odpowiedniego systemu płatności natychmiastowej, dokonujesz odpowiedniego wyboru lub wprowadzania danych tam. W końcu zostaniesz przekierowany z powrotem do naszego sklepu internetowego na stronie przeglądu zamówienia.
Przed złożeniem zamówienia, masz możliwość ponownego przeglądania wszystkich informacji tutaj, aby zmienić (również za pomocą funkcji "wstecz" przeglądarki internetowej) lub anulować zakup.
Składając zamówienie za pomocą przycisku "zamów z płatnością", oświadczasz prawnie wiążącą akceptację oferty, w wyniku której powstaje umowa.

(4) Twoje pytania dotyczące przygotowania oferty nie są dla ciebie wiążące. Udzielimy Ci wiążącej oferty na piśmie (na przykład przez e-mail), którą możesz zaakceptować w ciągu 5 dni.

(5) Przetwarzanie zamówienia i przekazywanie wszelkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy jest częściowo zautomatyzowane za pośrednictwem poczty e-mail. Dlatego musisz upewnić się, że adres e-mail, który nam przekazałeś, jest poprawny, że odbiór e-maili jest technicznie zapewniony, a w szczególności, że żadne filtry SPAM temu nie zapobiegają.

§ 3 Prawo zatrzymania, zachowanie tytułu

(1) Możesz skorzystać z prawa do zatrzymania, jeśli dotyczy roszczeń z tego samego stosunku umownego.

(2) Towary pozostają naszą własnością do momentu pełnej zapłaty ceny zakupu.

§ 4 Gwarancja

(1) Istnieją ustawowe uprawnienia gwarancyjne.

(2) Jako konsument, jesteś proszony o sprawdzenie przesyłki natychmiast po dostawie w celu sprawdzenia kompletności, oczywistych usterek i uszkodzeń w transporcie oraz do powiadomienia nas i spedytora o wszelkich reklamacjach, tak szybko, jak to możliwe. Jeśli nie zastosujesz się do tego, nie ma to wpływu na ustawowe roszczenia gwarancyjne.

§ 5 Wybór prawa

(1) Obowiązuje prawo niemieckie. Dla konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim nie wyłącza to ochrony zapewnianej przez obowiązkowe przepisy prawa państwa miejsca zwykłego pobytu konsumenta (korzystna zasada).

(2) Przepisy Konwencji sprzedaży ONZ wyraźnie nie mają zastosowania.


II Informacje o kliencie

1. Tożsamość sprzedawcy

Christiane Pioch
Rabengasse 1
29221 Celle
Niemcy
Telefon: 051412796000
E-mail: info@annodazumal-celle.de


Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska zapewnia platformę pozasądowego internetowego systemu rozstrzygania sporów (platformę OS), dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/odr.

2. Informacja o zawarciu umowy

Techniczne czynności związane z zawarciem umowy, zawarciem samej umowy i możliwościami korekty są dokonywane zgodnie z regulaminem "Zawarcie umowy" naszych Ogólnych warunków (Część I.).

3. Język umowy, przechowywanie tekstu umowy

3.1. Językiem umowy jest niemiecki.

3.2. Kompletny tekst umowy nie zostanie przez nas zapisany. Przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem systemu koszyka na zakupy dane zamówienia można wydrukować lub zapisać elektronicznie za pomocą funkcji drukowania przeglądarki. Po otrzymaniu zamówienia dane dotyczące zamówienia, prawnie wymagane informacje dotyczące umów zawieranych na odległość oraz ogólne warunki zostaną przesłane pocztą e-mail.

3.3. W przypadku zapytań ofertowych poza systemem koszyka zakupów online otrzymasz wszystkie dane kontraktowe w formie wiążącej oferty w formie tekstowej, np. e-mailem, który można wydrukować lub elektronicznie zabezpieczyć.

4. Kodeks postępowania

4.1. Złożyliśmy kodeks honorowy portalu Trustami, dostępnego pod adresem: https://www.trustami.com/.

5. Najważniejsze cechy produktu lub usługi

Podstawowe cechy produktu i / lub usługi można znaleźć w odpowiedniej ofercie.

6. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny podane w odpowiednich ofertach, a także koszty wysyłki są cenami całkowitymi i obejmują wszystkie składniki ceny, w tym wszystkie należne podatki.

6.2. Wynikające z tego koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu. Można je wywołać za pomocą odpowiednio oznaczonego przycisku na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie, zostaną one pokazane oddzielnie w trakcie procesu zamówienia i będą dodatkowo ponoszone przez ciebie, chyba że dostarczona zostanie bezpłatna dostawa.

6.3. Jeśli dostawa do krajów spoza Unii Europejskiej, możemy być odpowiedzialni za inne koszty, takie jak. Opłaty celne, podatki lub opłaty za przelew (przelew bankowy lub opłaty kursowe) zostaną poniesione przez Ciebie. Musisz także ponieść koszty związane z przekazaniem pieniędzy w przypadkach, gdy dostawa została dokonana w państwie członkowskim UE, ale płatność została zainicjowana poza Unią Europejską.

6.4. Dostępne metody płatności są wyświetlane pod odpowiednim przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

6.5. O ile nie określono inaczej w poszczególnych metodach płatności, uprawnienia do płatności wynikające z umowy są natychmiast płatne.

7. Warunki dostawy

7.1. Warunki dostawy, termin dostawy i wszelkie istniejące ograniczenia dostawy można znaleźć pod odpowiednim przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

7.2. W zakresie, w jakim jesteś konsumentem, jest prawnie uregulowane, że ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedanych towarów podczas transportu zostanie przeniesione na Ciebie tylko w przypadku przeniesienia towaru, niezależnie od tego, czy przesyłka jest ubezpieczona czy nieubezpieczona. Nie dotyczy to sytuacji, gdy samodzielnie zleciłeś firmie transportowej niewyznaczonej przez przedsiębiorcę lub inną osobę wyznaczoną do realizacji przesyłki.

8. Prawne prawo do odpowiedzialności

Odpowiedzialność za wady reguluje regulamin "Gwarancja" w naszych Ogólnych Warunkach (Część I).

Niniejsze OWH i informacje o klientach zostały stworzone przez prawników specjalizujących się w prawie IT stowarzyszenia dealerów i są na bieżąco sprawdzane pod kątem zgodności z prawem. Händlerbund Management AG gwarantuje pewność prawną tekstów i ponosi odpowiedzialność w przypadku ostrzeżeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.haendlerbund.de/agb-service.

ostatnia aktualizacja: 07.12.2017